Home

Pomoc
Psychologiczno
- Pedagogiczna

Pomoc
logopedyczna

Witamy na naszej stronie internetowej

Jesteśmy placówką publiczną,
prowadzącą porady psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży.


Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać:

dzieci,
uczniowie,
ich rodzice

zobacz całą ofertę

nauczyciele: szkół, przedszkoli,
ośrodków

zobacz całą ofertę

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Stalowej Woli, który mieści się przy
ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

 1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców, szkół
  i placówek (art. 6 ust. 1 lit c) RODO):
 2. przeprowadzić proces diagnostyczny
  i terapeutyczny (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013
  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199 z późn. zm.),
 3. wydać opinię, orzeczenie bądź stosowną dokumentację po przeprowadzonym procesie diagnostycznym
  i terapeutycznym,
 4. prowadzić ewidencję klientów,
 5. prowadzić dokumentację klientów,
 6. prowadzić dziennik.
 7. Gdy musimy zrealizować obowiązki
  i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
 8. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę

 1. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być
  w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.

 

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

 1. Inspektora ochrony danych osobowych – Magdalena Sołtys-Kurek, tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15;
 2. Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli,
  Hutnicza 12, tel. 15 842 18 31, e-mail ppp@stalowowolski.pl
Zobacz treść

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową, a także:

Oferujemy specjalistyczną diagnozę
psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych

DHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego

specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

wspomagania rozwoju uczniów zdolnych

rozpoznawania możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży

przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych

dojrzałości szkolnej

preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowe

zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy

Często zadawane pytania:

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
 • terapii EEG-Biofeedback,
 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów z niepełnosprawnościami: 
  • niesłyszących i słabo słyszących,
  • niewidomych i słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
 • terapii EEG-Biofeedback,
 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
 • terapii EEG-Biofeedback,
 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów z niepełnosprawnościami: 
  • niesłyszących i słabo słyszących,
  • niewidomych i słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
 • terapii EEG-Biofeedback,
 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.
PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

PPP Stalowa Wola

Współpracujemy z:

[gs_logo title="no" posts="15" order="ASC" logo_cat="darczyńcy" mode="vertical" speed="500" inf_loop="0" ticker="1" logo_color="gray_to_def"]
 

Godziny pracy poradni:

 • poniedziałek – piątek 7:00 – 19:00

Dane teleadresowe:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

 • adres: ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
 • tel/fax: 15 842 18 31
 • tel: 883 723 640
 • e-mail: ppp@stalowowolski.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia poradni
za pośrednictwem internetu lub osobiście.
Poradnia ma dogodną lokalizację, jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.