Metody pracy

Metody pracy:

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Udzielamy pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Do poradni przyjmujemy dzieci i młodzież z powiatu stalowowolskiego na wniosek rodziców / opiekunów. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową, a także:

 • odkrywamy mocne strony,
 • wspomagamy możliwości rozwojowe,
 • diagnozujemy dynamikę rozwoju
 • kreujemy ścieżki kariery zawodowej,
 • wspieramy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w powiecie stalowowolskim.

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
 • terapii EEG-Biofeedback,
 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów z niepełnosprawnościami: 
  • niesłyszących i słabo słyszących,
  • niewidomych i słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim,
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole