Statut

1. Postanowienia ogólne

 1. Publiczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Stalowej Woli nosi nazwę :    

             „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli”

 1.  Siedziba poradni mieści się w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12.
 2. Terenem działania poradni jest Powiat Stalowowolski.
 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Stalowowolski.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

2 Cele i zadania poradni

 1. Celem działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli zwanej dalej „poradnią” jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Do zadań poradni należy:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 3. Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozowanie dzieci i młodzieży w szczególności   w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
   1. wydanie opinii; poradnia wydaje opinie w sprawach określonych przepisami prawa a także w innych sprawach niż określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni;
   2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
   3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
   4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 4. W poradni jest organizowany i działa zespół orzekający, który wydaje orzeczenia, oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                                                                                
 1. Realizowane przez poradnię zadania polegają w szczególności na:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, która polega w na:
   1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
   2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
   3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
 2. pomoc, jest udzielana w formie:
  1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
  2. terapii rodziny;
  3. grup wsparcia;
  4. prowadzenia mediacji;
  5. interwencji kryzysowej;
  6. warsztatów;                          
  7. porad i konsultacji;
  8. wykładów i prelekcji;
  9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

 

3) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 2. b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 3. c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 

4)   współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5)   współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

6) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

7)  podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

8) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

9) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 

 1. Zadania, są realizowane w formie:
 2. a)  porad i konsultacji;            
 3. b) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
 4. c) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 5. d) warsztatów;
 6. e) grup wsparcia;
 7. f) wykładów i prelekcji;
 8. g) prowadzenia mediacji;
 9. h) interwencji kryzysowej;
 10. i) działalności informacyjno-szkoleniowej.

                           

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

 1. Organizacja i zakres współdziałania, o którym mowa w ust. 8 ustalana jest przez dyrektora poradni:
 2. a) stosownie do stanu zatrudnienia,
 3. b) zgodnie z posiadanymi przez pracowników kompetencjami i przydzielonymi zadaniami,
 4. c) zgodnie z organizacją pracy poradni zaopiniowaną przez radę pedagogiczną.      
 • 3

 Organy poradni

 1. Organami poradni są:
 2. a)   dyrektor poradni – działający w ramach uprawnień i zadań określonych przepisami prawa;
 3. b) rada pedagogiczna – działająca w ramach określonych przepisami prawa oświatowego oraz  zgodnie z regulaminem ustalonym odrębną uchwałą rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor poradni:
 5. a) kieruje działalnością poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz;     

b)sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z wicedyrektorem, zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                       

c)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;                                                            

d)dysponuje środkami określanymi w planie finansowym poradni, zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie:                                                                                                                

e)organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni;                                                                                      

f)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych:                                                                                               

g)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;                                                                                                                                                                  

h)dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

– zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników poradni;

– przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni;

– występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni.

 

 1. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich działań współpracuje z radą pedagogiczną;              
 2. a) dyrektor poradni jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 3. b) dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

                                        

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 2. a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki;
 3. b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;
 4. c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
 5. d) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 2. a) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 3. b) projekt planu finansowego placówki;
 4. c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 5. d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i uchwala statut poradni.

                

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 1. Dyrektor poradni i rada pedagogiczna współpracują przestrzegając swoich kompetencji ustalonych przepisami prawa oświatowego oraz  regulaminu rady pedagogicznej.

 

10.Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami :

 1. a) mediacje lub negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych posiedzeniach rady pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem dyrektora poradni;
 2. b) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu organy poradni powołują    mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu;
 3. c) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy poradni zwracają się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
 • 4

Pracownicy poradni

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. W poradni jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
 3. Poradnia realizuje zadania przy pomocy:

            a)specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych;

            b)lekarzy i innych specjalistów, jeśli zachodzi taka potrzeba;  

            c)pracowników administracji i obsługi.

 1. Oznacza się następujące stanowiska pracy pracowników administracji:

PPPI – księgowość

PPPII – kadry

PPPIII – sekretariat

 1.    Zdania pracowników administracji i obsługi określa dyrektor poradni.                                                                                    
 2.   Zakres zadań pracowników pedagogicznych poradni:

–  Zakres zadań psychologa:                                                                                                                                                            

a) diagnoza psychologiczna  poziomu rozwoju  dziecka/ucznia,  ustalenie zalecanych form pomocy;

b) indywidualna pomoc psychologiczna udzielana dzieciom, młodzieży, rodzicom;

c) zajęcia grupowe  (psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne) – z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami;

d) psychoprofilaktyka, profilaktyka uzależnień i edukacja w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, tym profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz innych problemów dzieci i młodzieży;

e) wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek  w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących  trudności  i problemy wychowawcze:

f) współpraca w udzielaniu i organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym  dla uczniów i wychowanków; pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego;                                                                                                                                                                                       

h) we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;                                               

i) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;

j) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

k) udział w pracach zespołów orzekających; 

l) współpraca ze środowiskiem w formach określonych w statucie;

ł) współpraca ze specjalistami na terenie poradni  w celu zapewnienia kompleksowej  pomocy dzieciom i młodzieży;

m) udział  w pracy zespołów orzekających; 

n) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy;

o) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

p) sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie;

r) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

–  Zakres zadań pedagoga: a) diagnoza pedagogiczna i ustalanie zalecanych form pomocy dzieciom i młodzieży,  b) indywidualne i grupowe zajęcia z terapii pedagogicznej dla  dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci  i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi , z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin; c) prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z chorobami przewlekłymi  lub  innymi potrzebami edukacyjnymi wymagającymi pomocy pedagogicznej; d) psychoprofilaktyka, profilaktyka uzależnień i edukacja w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, tym profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz innych problemów dzieci i młodzieży; e) udzielanie porad  rodzicom; f) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; g) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia. Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego; h)we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli , wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach; i) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki; j) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; k) udział w pracach zespołów orzekających; l) współpraca ze środowiskiem w formach określonych w statucie; ł)współpraca ze specjalistami na terenie poradni  w celu zapewnienia kompleksowej  pomocy dzieciom i młodzieży; m)udział  w pracy zespołów orzekających; n)systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy; o)prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami; p)sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie; r)inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.  

–  Zakres zadań logopedy:  a) diagnoza logopedyczna i ustalanie zalecanych form pomocy; b) diagnoza rozwoju psychoruchowego z uwzględnieniem początkowych stadiów rozwoju mowy dzieci do 3-go roku życia i ustalanie zalecanych form pomocy; c)terapia logopedyczna na terenie poradni, w szczególnych sytuacjach – w środowisku domowym dziecka; d)udzielanie porad  rodzicom; e)podejmowanie działań profilaktycznych w środowisku: w tym badania przesiewowe, poradnictwo dla rodziców, nauczycieli; f)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie kształcenia komunikacji językowej; g)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, h)współpraca ze specjalistami na terenie poradni  w celu zapewnienia kompleksowej  pomocy dzieciom i młodzieży; i)we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i pl: j)udział w pracach zespołów orzekających; k)współpraca ze środowiskiem w formach określonych w statucie; l)systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy; ł)prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami; m)sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie; n)inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.  

–  Zakres zadań doradcy zawodowego : a)diagnozowanie zasobów i predyspozycji zawodowych uczniów; b)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; c)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla różnych poziomów kształcenia; d)wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej; e)udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; f)prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; g)wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; h)współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki; i)współpraca ze środowiskiem w formach określonych w statucie; j)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki; k)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; l)współpraca ze specjalistami na terenie poradni  w celu zapewnienia kompleksowej  pomocy dzieciom i młodzieży; ł)udział  w pracy zespołów orzekających; m)systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy;      n)prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami; o)sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie; p) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

 –  Zakres zadań lekarza: a) konsultacje przedkładanej w poradni dokumentacji medycznej; b) udział  w pracy zespołów orzekających.

–  Zakres zdań innych specjalistów : a) zakres zadań innych specjalistów określa dyrektor stosownie do posiadanych przez nich   kwalifikacji i istniejącej potrzeby udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

 

 • 5

Organizacja pracy poradni

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
 4. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 5. Ilość dni tygodnia, w których czynna jest poradnia ustalana jest corocznie przy okazji   ustalania tygodniowego rozkładu zajęć na dany rok szkolny.
 6. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor za zgoda organu prowadzącego
 7. W uzasadnionych przypadkach, określonych w Karcie Nauczyciela, niektórym   pracownikom pedagogicznym dyrektor poradni może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
 8. W ramach poradni możliwe jest tworzenie zespołów realizujących jednorodne działania, są to zespoły pedagogów, psychologów, logopedów. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w danej grupie lub do podejmowania wspólnych działań edukacyjnych, np. tworzenia programów. W powyższych celach mogą być też tworzone zespoły złożone z różnych specjalistów.
 9. Szczegółową organizację  działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni.
 10. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię.
 11. Arkusz organizacyjny poradni zawiera w szczególności:

a)liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

b)ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

c)zadania do realizacji na dany rok szkolny przez pracowników pedagogicznych.

 

 • 6

 Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor poradni może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o utworzenie filii.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.
 3. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
 4. a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
 5. b) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt a), numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;
 6. c) dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
 7. Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony dyrektora poradni. 5. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.
 8. Sposób prowadzenie dokumentacji określają odrębne przepisy.
 9. Poradnia umożliwia organizowanie przez szkoły wyższe praktyk studenckich i współpracuje w organizowaniu tych praktyk.

9.Poradnia używa podłużnej pieczęci o treści:

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                    

w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12,   tel. 15 842 18 31

NIP 865-11-70-322,    REGON 000902642