Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców:

PROPOZYCJA WARSZTATÓW I PRELEKCJI DLA RODZICÓW 

 

Oferta psychologów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji w szkołach i placówkach

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Dojrzałość szkolna dziecka. prelekcja rodzice dzieci klas 0 Poznanie kryteriów dojrzałości szkolnej i sposobów jej wspierania w poszczególnych sferach.
2. Dziecko w roli ucznia.
Wspieranie samodzielności.
Prelekcja Rodzice dzieci klas I Zapoznanie z warunkami rozwoju samodzielności dziecka oraz wspierania go w nauce.

 

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji na terenie szkół i placówek

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Zabawy i ćwiczenia wspierające motorykę dziecka, z elementami terapii ręki.  Warsztat Rodzice Omówienie podstaw teoretycznych dotyczących terapii ręki.
Przedstawienie ćwiczeń i zabaw usprawniających motorykę małą.
2. Dojrzałość szkolna. Prelekcja Rodzice dzieci kl 0. Poznanie kryteriów dojrzałości szkolnej i sposobów jej wspierania w poszczególnych sferach.
3. Dziecko w roli ucznia.
Kształtowanie samodzielności.
Warsztat Rodzice dzieci kl I. Zapoznanie z warunkami rozwoju samodzielności dziecka oraz wspierania go w nauce.

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji na terenie szkół i placówek

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Wspomaganie rozwoju mowy i współczesne zagrożenia prelekcja/pogadanka rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z „0” w SP wskazówki dla rodziców odnośnie prawidłowego rozwoju mowy i jej stymulowania,
zasady i normy w procesie wychowania,
uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści i zagrożenia,
racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy oraz ogólnego zdrowia.

 

Oferta psychologów. Zajęcia grupowe dla rodziców realizowane w PPP

Lp. Rodzaj zajęć Cele do osiągnięcia
1. Szkoła dla rodziców. Budowanie relacji rodzic-dziecko, wzmacnianie więzi, nauka dialogu opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
2 PWR – program wzmacniania rodzin Rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Oferta terapeutów SI. Propozycje skierowane do rodziców, do realizacji w PPP

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka. warsztaty rodzice Udzielenie praktycznych wskazówek dla rodziców, jak radzić sobie z konkretnymi sygnałami sensorycznymi wysłanymi przez dziecko.

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane do rodziców, do realizacji w PPP

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Wspomaganie rozwoju mowy i współczesne zagrożenia prelekcja / pogadanka rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, dzieci z „0” w SP
wskazówki dla rodziców odnośnie prawidłowego rozwoju mowy i jej stymulowania,
zasady i normy w procesie wychowania,
uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści i zagrożenia,
racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy oraz ogólnego zdrowia.