Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo Zawodowe obejmuje działania podejmowane w celu przygotowania młodzieży  do wyboru właściwego kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz nabycia kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Celem głównym doradztwa zawodowego jest przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego i świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy. W tym celu konieczne jest rozpoznawania przez uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji indywidualnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych
i społecznych.

Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Na wybór zawodu wpływają czynniki indywidualne tj. np. predyspozycje intelektualne, osobowościowe i zdrowotne. Ważne są także czynniki środowiskowe, np. wykształcenie i wartości rodziny, zasoby i decyzje przyjaciół, osobowość i zaangażowanie wychowawców i innych ważnych osób dla dziecka.

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego  w  formie  indywidulanej.