Zespół Orzekający

Zespół Orzekający

 

        W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli funkcjonuje zespół orzekający, który wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania stalowowolskiej poradni.

 

        Zespół wydaje orzeczenie i opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia, zwanego dalej wnioskodawcą.

   Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej, przy czym wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

   W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:

1) dwóch rodzajów orzeczeń, albo

2) orzeczenia i opinii, albo

3) dwóch rodzajów orzeczeń i opinii,

 – wnioskodawca składa jeden wniosek.

   Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia,

2) datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia,

3) numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

4) adres zamieszkania dziecka lub ucznia,

5) w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

  1. a) nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
  2. b) oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
  3. c) nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

6) imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

  7) określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii,

8) informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

9) informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,

10) adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada, warunkiem elektronicznej korespondencji jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia pisemnego                           i wskazanie elektronicznej skrzynki podawczej.

11) podpis wnioskodawców.

      Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.

        Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

        Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób                                 i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

         W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

          Wzór wniosku z załącznikami dostępny jest w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej poradni.

Szanowni Państwo

Informujemy, że podczas pandemii koronawirusa w tutejszej poradni zespół orzekający rozpatruje wszystkie wnioski dotyczące wydania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży.
Z uwagi na bezpieczeństwo klientów i naszych pracowników obrady zespołu odbywają się w reżimie sanitarnym. Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w spotkaniu zespołu tylko pod warunkiem złożenia wniosku z prośbą o osobiste uczestnictwo oraz po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia. Wnioski rozpatruje przewodniczący zespołu.