Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli:

Propozycja szkoleń i warsztatów w roku szkolnym 2020-2021

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane dla nauczycieli realizowane na terenie szkół i placówek

 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci (szkoła) Cele do zrealizowania
1. Program logopedyczny (profilaktyczno-terapeutyczny) „Wzorowa wymowa!” Dyslalia w praktyce – diagnoza i terapia prelekcja / pogadanka Nauczyciele / logopedzi z przedszkoli i szkół podstawowych

– profilaktyka logopedyczna,

– kompleksowy system oddziaływań logopedycznych, zapobiegający powstawaniu nieprawidłowości w komunikacji językowej,

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane do nauczycieli, do realizacji w PPP

 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci (szkoła) Cele do zrealizowania
1. Tematyka spotkań zostanie wygenerowana przez uczestników sieci. Sieć współpracy (grupowa, warsztatowa) Logopedzi z powiatu stalowowolskiego

1. Nawiązanie współpracy z logopedami z powiatu stalowowolskiego.

2. Wspólne poszukiwanie sposobów (nowych metod) rozwijających kreatywność, zaradność i samodzielność uczniów poprzez wykorzystanie m. in. technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

3. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami , pomysłami z logopedami. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

4. Wspieranie rozwoju mowy dziecka i zapobieganie wtórnym następstwom zaburzeń.

5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w wygenerowanych obszarach poprzez zajęcia z zaproszonymi ekspertami z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk.2020/21.