Zajęcia wspierające planowanie i realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

Uczestnicy:
Dyrektorzy, nauczyciele , pedagodzy szkolni, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ,

Cele zajęć:
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów  wykonujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w  szkole i placówce,
w szczególności w:

 • systematycznym  diagnozowaniu zapotrzebowania  uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • w gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzeniu zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • koordynowaniu działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Formy zajęć:

 • porady i konsultacje;
 • spotkania z nauczycielami, wychowawcami  grup wychowawczych i specjalistami
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztaty
 • grupy wsparcia;
 • wykłady i prelekcje;
 • działalność informacyjno-szkoleniowa
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,  doświadczeń.

Termin, miejsce, organizacja:

 • w środy, w godzinach dopołudniowych , w trakcie całego roku szkolnego 2015/16
 • w  formach  zaproponowanych  przez szkoły, uzgodnionych z prowadzącymi ,

na terenie szkół,  po indywidualnym zgłoszeniu do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

Prowadzący :

 • mgr Honorata Winiarczyk, mgr  Anna Łaska