WOPFU i IPET - szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie!

Temat: Konstruowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).

 • Forma: warsztat,
 • Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych,
 • Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, osoby parujące z uczniami niepełnosprawnymi oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb ucznia oraz sposobów wspierania go w oparciu o zdiagnozowane potrzeby,
 • opracowanie gotowego do zastosowania IPET-u oraz WOPFU,
 • znajomości prawa oświatowego z zakresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

Treści:

 • model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uwarunkowania prawne oraz zadania osób wchodzących w skład zespołów,
 • konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania,
 • interpretowanie danych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentach ucznia,
 • określenie specjalnych potrzeb ucznia,
 • tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego (IPET) w oparciu o dokumentację,
 • struktura IPET, etapy powstawania,
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • kwalifikacje nauczycieli pracujący z uczniem niepełnosprawnym,
 • rola rodziców w konstruowaniu i realizacji IPET,
 • modyfikacja IPET,
 • konsultacje dotyczące WOPFU i IPET.