Szkolenia dla rodziców

Oferta psychologów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji w szkołach i placówkach

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Dojrzałość szkolna dziecka.

prelekcja

rodzice dzieci klas 0

Poznanie  kryteriów dojrzałości szkolnej i sposobów jej

wspierania w poszczególnych sferach.

2.

Dziecko w roli ucznia. Wspieranie samodzielności.

Prelekcja

Rodzice dzieci klas I

Zapoznanie z warunkami rozwoju samodzielności dziecka oraz wspierania go w nauce.

 

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji na terenie szkół i placówek

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Zabawy i ćwiczenia wspierające motorykę dziecka, z elementami terapii ręki.

 Warsztat

Rodzice

Omówienie podstaw teoretycznych  dotyczących terapii ręki.

Przedstawienie ćwiczeń i zabaw usprawniających motorykę małą.

2.

Dojrzałość szkolna.

Prelekcja

Rodzice dzieci kl 0.

Poznanie  kryteriów dojrzałości szkolnej i sposobów jej

wspierania w poszczególnych sferach.

3.

Dziecko w roli ucznia. Kształtowanie samodzielności.

Warsztat

Rodzice dzieci kl I.

Zapoznanie z warunkami rozwoju samodzielności dziecka oraz wspierania go w nauce.

                                    

Oferta logopedów. Propozycje skierowane dla rodziców, do realizacji na terenie szkół i placówek

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Wspomaganie rozwoju mowy i współczesne zagrożenia

prelekcja/pogadanka

                  

rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, dzieci z „0” w SP

– wskazówki dla rodziców odnośnie prawidłowego rozwoju mowy i jej stymulowania,

– zasady i normy w procesie wychowania,

– uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści i zagrożenia,

– racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy oraz ogólnego zdrowia.

 

Oferta psychologów. Zajęcia grupowe dla rodziców realizowane w PPP

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Cele do osiągnięcia

1.

Szkoła dla rodziców.

Budowanie relacji rodzic-dziecko, wzmacnianie więzi, nauka dialogu opartego na  wzajemnym szacunku i zaufaniu.

2

PWR- program wzmacniania rodzin

Rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Oferta terapeutów SI. Propozycje skierowane do rodziców, do realizacji w PPP

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

 

Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka.

 

 

warsztaty

 

 

rodzice

Udzielenie praktycznych wskazówek dla rodziców, jak radzić sobie z konkretnymi sygnałami sensorycznymi wysłanymi przez dziecko. 

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane do rodziców, do realizacji w PPP

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Wspomaganie rozwoju mowy                   i współczesne zagrożenia

prelekcja/pogadanka

           

 

 

rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, dzieci z „0” w SP

–  wskazówki dla rodziców odnośnie prawidłowego rozwoju mowy i jej stymulowania,

– zasady i normy w procesie wychowania,

– uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści i zagrożenia,

– racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy oraz ogólnego zdrowia.