Szkolenia dla nauczycieli

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane dla nauczycieli realizowane na terenie szkół i placówek

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Program logopedyczny (profilaktyczno-terapeutyczny) „Wzorowa wymowa!” Dyslalia                    w praktyce – diagnoza i terapia

prelekcja/pogadanka

 

Nauczyciele/logopedzi z przedszkoli i szkół podstawowych

– profilaktyka logopedyczna,

– kompleksowy system oddziaływań logopedycznych, zapobiegający powstawaniu nieprawidłowości              w komunikacji językowej,

 

Oferta logopedów. Propozycje skierowane do nauczycieli, do realizacji w PPP

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Tematyka spotkań zostanie wygenerowana przez uczestników sieci.

Sieć współpracy (grupowa, warsztatowa)

Logopedzi z powiatu stalowowolskiego

1. Nawiązanie współpracy z logopedami z powiatu stalowowolskiego.

2. Wspólne poszukiwanie sposobów (nowych metod) rozwijających kreatywność, zaradność i samodzielność uczniów poprzez wykorzystanie m. in. technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

3. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami , pomysłami z logopedami. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

4. Wspieranie rozwoju mowy dziecka               i zapobieganie wtórnym następstwom zaburzeń.

5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności               w wygenerowanych obszarach poprzez zajęcia z zaproszonymi ekspertami z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk.2020/21.