Profilaktyka suicydalna

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (wiek dzieci, klasy, szkoła)

 

Cele do zrealizowania

 

Prowadzący

1.

„Jesteśmy różni”

warsztaty

Uczniowie

Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Kształtowanie postaw tolerancji oraz akceptowania różnorodności

 

 

Agata Wałek,

Sylwia Błażejczak

2.

 

Jak radzić sobie z agresją u dzieci i młodzieży  

wykład

 

Rodzice uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Szkół Ponadgimnazjalnych

Przeciwdziałanie pojawianiu się i narastaniu agrsji i cyberprzemocy

 

Jolanta Mazurkiewicz, Maria Grondalska

3.

Rola Motywowania do nauki w kształtowaniu poczucia własnej wartości u uczniów

 

wykład

 

Nauczyciele

Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Poszerzanie wiedzy na temat procesu motywacji i jego wpływu na kształtowanie się samooceny u uczniów

 

 

Jolanta Mazurkiewicz

Maria Grondalska

 

PROFILAKTYKA SUICYDALNA

Obszar tematyczny przygotowany przez zespół logopedów PPP:

1. W ramach pracy sieci logopedów przeznaczonej dla nauczycieli przedszkoli będzie prowadzona profilaktyka suicydalna. Jednym               z obszarów pracy będzie przeciwdziałanie deprecjonowaniu w grupie przedszkolnej dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz uczenie ich poszanowania godności drugiego człowieka bez względu na jego odmienność.

2. Przez cały rok szkolny logopedzi w ramach indywidualnej terapii będą udzielać wielokierunkowej pomocy dzieciom i młodzieży                 z różnymi zaburzeniami językowymi i komunikacyjnymi (jąkaniem, afazją motoryczną, zespołem Aspergera). Dzieci te mogą być       zagrożone przemocą i wykluczeniem ze strony rówieśników ze względu na prezentowane zaburzenia.