Konstruowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017.1578 ze zm.), mówi o organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w integracji z uczniami pełnosprawnymi.

Szkoła ma obowiązek opracowania programu pracy z uczniem (IPET), w zależności od jego indywidualnych potrzeb. W tym celu zespół nauczycieli i terapeutów pracujących z dzieckiem w szkole powinien dokonać oceny poziomu jego funkcjonowania.

Pracownicy poradni proponują warsztat szkoleniowy dotyczący konstruowania IPET i WOPFU dla ucznia.

 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
 • Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, osoby parujące z uczniami niepełnosprawnymi oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb ucznia oraz sposobów wspierania go w oparciu o zdiagnozowane potrzeby,
 • opracowanie gotowego do zastosowania IPET-u oraz WOPFU,
 • znajomości prawa oświatowego z zakresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Treści:

 • model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uwarunkowania prawne oraz zadania osób wchodzących w skład zespołów,
 • konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania,
 • interpretowanie danych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentach ucznia,
 • określenie specjalnych potrzeb ucznia,
 • tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego (IPET) w oparciu o dokumentację ucznia znanego nauczycielom,
 • struktura IPET, etapy powstawania,
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • kwalifikacje nauczycieli pracujący z uczniem niepełnosprawnym,
 • rola rodziców w konstruowaniu i realizacji IPET,
 • modyfikacja IPET,
 • konsultacje dotyczące WOPFU i IPET.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie poradni.