Historia Stalowowolskiej Poradni

 

Historia Stalowowolskiej Poradni

 

Początki funkcjonowania Poradni Psychologicznej w Stalowej Woli sięgają lat 60- tych. Z inicjatywy pierwszego, wieloletniego dyrektora Poradni Psychologicznej w Rzeszowie, psychologa, pani Krystyny Kulowej w 1963 roku na terenie Stalowej Woli został utworzony punkt konsultacyjny Poradni Psychologicznej w Rzeszowie.

 Organizował go mgr Wacław Górski, który przez dwa lata był jego jedynym pracownikiem. Punkt miał siedzibę w Szkole Muzycznej. Obejmował opieką psychologiczną nauczycieli szkół ze Stalowej Woli, Niska, Leżajska i Tarnobrzega.

Od roku szkolnego 1965/1966 Punkt Konsultacyjny został przekształcony w samodzielną Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Stalowej Woli. Od września 1968 r. kierowanie placówką powierzono Józefowi Lebedowiczowi. W tym czasie zmniejszył się obszar działania poradni, ponieważ w Tarnobrzegu i Nisku powstały samodzielne jednostki. W roku szk. 1969/1970 w poradni rozpoczął pracę drugi pracownik pedagogiczny, pedagog mgr Kazimiera Jurasińska, która objęła funkcję kierowniczą od września 1970 r.

2 stycznia 1970 r., orzeczeniem inspektora szkolnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, powołano Miejską Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Stalowej Woli. W styczniu 1972 r. jej dyrektorem został Michał Cebula. We wrześniu tego roku powiększono kadrę o psychologa i pedagoga, a także lekarza – neurologa dr Marię Knapik.

W styczniu 1973 r. na dyrektora placówki została powołana Barbara Kuszewska, pedagog- logopeda. W tym też roku poradnia rozszerzyła działalność o diagnozę i terapię logopedyczną. W 1975 r. nastąpiła zmiana lokalu. Na potrzeby placówki udostępniono pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dmowskiego. 

Lata 80-te to czas rozwoju kadry pedagogicznej, pod opieką której znalazło się 66 placówek z terenu Stalowej Woli i trzech gmin: Pysznicy, Radomyśla i Zaklikowa. We wrześniu 1989 r. dyrektorem poradni została Ewa Kosak, psycholog- logopeda.

W maju 1991r. zapadła decyzja o przeniesieniu placówki do nowego lokalu. Od września tego roku poradnia rozpoczęła działalność w budynku przy ul. Okulickiego 12. Remont i przebudowa, w tym przystosowanie gabinetów do pracy, ze względu na brak środków, trwało kilka lat. Ostatecznie prace remontowe zakończyły się w 1993 r.  Rok ten przyniósł ważną zmianę organizacyjną poradni; z wychowawczo-zawodowej została przekształcona w psychologiczno-pedagogiczną.

We wrześniu 1997 r. z funkcji dyrektora zrezygnowała E. Kosak, a jej obowiązki przejęła Jolanta Mazurkiewicz, psycholog. W czasie tej kadencji nastąpiły znaczące zmiany w funkcjonowaniu poradni, Zgodnie z reformą administracyjną kraju, placówka przeszła pod nadzór nowoutworzonego powiatu stalowowolskiego. Obszar działania poradni poszerzył się o dwie gminy: Bojanów i Zaleszany.

We wrześniu 2002 r. dyrektorem, wybranym przez organ prowadzący i nadzorujący, została Honorata Winiarczyk, socjolog. Za jej kadencji rozpoczął się czas wprowadzania nowych technologii do poradnictwa. Skomputeryzowano gabinety, ze środków EFS zakupiono specjalistyczny sprzęt  do terapii Biofeedback oraz platformę do badania zmysłów. Lata 2002- 2010 to okres dużych zmian kadrowych. Część nauczycieli przeszła na emerytury, a w ich miejsce zatrudniono nowych pracowników.

We wrześniu 2012 r. stanowisko dyrektora poradni objęła Marzena Łata, pedagog-logopeda. Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój stalowowolskiej poradni, zwiększyła się kadra specjalistów, wprowadzono nowe metody pracy, rozszerzono technologię IT, doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wprowadzono szereg innowacyjnych terapii indywidualnych i grupowych, nawiązano współpracę z uczelniami wyższymi. Z uwagi na szeroką działalność poradni, rosnącą liczbę klientów i niewystarczające do sprawnej realizacji zadań warunki lokalowe, w maju 2014 r. zapadła decyzja organu prowadzącego o zmianie siedziby jednostki. Od 1.września 2014 r. poradnia zmieniła swoją siedzibę i zaczęła funkcjonować w budynku CKZiU przy ul. Hutniczej 12.