Zajęcia grupowe w poradni

Zajęcia grupowe w poradni:

Oferta zajęć grupowych realizowanych w poradni w roku szkolnym 2020-2021

 

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży realizowane na terenie PPP

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci
(wiek dzieci, klasy, szkoła)
Cele do zrealizowania
1. Zajęcia ogólnorozwojowe „Kreatywne przedszkolaki” Zajęcia grupowe Dzieci 5 i 6 letnie Rozwijanie ciekawości poznawczej, rozbudzanie uzdolnień dziecka.
2. Trening zastępowania agresji Zajęcia grupowe Dla uczniów szkół podstawowych Ćwiczenie i poszerzanie podstawowych umiejętności społecznych.

Uczenie treningu odreagowania emocjonalnego i kontrolowania złości. Trening radzenia sobie z uczuciami: rozpoznawanie, wyrażanie, rozumienie uczuć swoich i innych osób

 Oferta psychologów. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie PPP

Lp. Rodzaj zajęć Grupa wiekowa
(klasa)
Cele do osiągnięcia
1. TZA Szkoła podstawowa klasy V-VI Nauka adekwatnych do sytuacji strategii regulacji emocji. Rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich.
2. TUS Szkoła podstawowa Trening umiejętności komunikacyjnych. Rozwijanie kompetencji społecznych, samoświadomości. Modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz kreatywność. Szkoła podstawowa klasy I- III Dzieci: Nauka rozpoznawania, nazywani i wyrażania emocji w sposób aprobowany społecznie.

Rodzice: wsparcie oraz rozwój kompetencji wychowawczych w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego dzieci.

4 PWR- program wzmacniania rodzin. Dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.


Oferta logopedów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży do realizacji na terenie PPP

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci
(wiek dzieci, klasy, szkoła)
Cele do zrealizowania
1. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające mowę i komunikację dla dzieci 5-6 letnich „Gadające rączki” Zajęcia grupowe Dzieci przedszkolne, 5, 6 lat Celem zajęć będzie rozwijanie:
• umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych myśli,
• mowy i słownika dziecka,
• sprawności narządów mowy,
• percepcję wzrokową i słuchową,
koncentrację uwagi,
• sprawności grafomotorycznej,
• koordynację wzrokowo-ruchową,
• sferę poznawczą,
• wyobraźnię, kreatywność, twórcze myślenie oraz umiejętność pracy w grupie.
2. Metoda Warnkego warsztat

 

Dzieci od 6 roku życia • Trening słuchowy,
• Lateralny Trening usprawniający funkcje słuchowe, wzrokowe, motoryczne.