Oferta zespołu logopedów skierowana do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w zakresie diagnozy i profilaktyki logopedycznej

 

Oferta  zespołu logopedów  na rok szkolny 2017/2018

Oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Kiedy zmysły płatają figle – odczuwanie sensoryczne osób z ASD” – warsztaty praktyczne

grupowe warsztaty (doraźnie)

 

nauczyciele

- zwrócenie uwagi na przetwarzanie sensoryczne bodźców z otoczenia osób                    z ASD – uwrażliwienie na ograniczenia sensoryczne i ich wpływ na odbiór otoczenia

Agata Kowal

Magdalena Zięba – Wróblewska

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Problem logopedyczny czy nieśmiałość dziecka?

Nieprawidłowości w rozwoju mowy
a mutyzm wybiórczy.

pogadanka

rodzice dzieci przedszkolnych i kl.0

Poszerzenie zakresu wiadomości rodziców dotyczących nieprawidłowości
w rozwoju mowy. Zdobycie wiedzy, z jakimi trudnościami boryka się dziecko
z mutyzmem wybiórczym (przyczyny, objawy, terapia)

Sylwia Brankiewicz,

Alicja Gorzula

2.

„Czas wolny dzieci – komputer czy piaskownica?”

prelekcja/pogadanka

                  

rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, dzieci z „0” w SP, ew. rodzice dzieci klas I-III SP

- uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści i zagrożenia,

 - profilaktyka e-uzależnień, - korzyści płynące z rodzinnego spędzania czasu wolnego

A. Kowal

M. Zięba – Wróblewska

3.

Współczesne zagrożenia rozwoju dziecka w tym uzależnienie od Internetu

pogadanka

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 - omówienie sygnałów ostrzegawczych,

- jak reagować?, wskazówki dla rodziców

I.Borkowska

 

Oferta  zespołu logopedów na rok szkolny 2017/2018

Oferta do realizacji w PPP

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające mowę                                    i komunikację dla dzieci 5-6 letnich „Gadające rączki”

 

Zajęcia grupowe

Dzieci przedszkolne, 5, 6 lat

Celem zajęć będzie rozwijanie:

umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych myśli,

mowy i słownika dziecka,

sprawności narządów mowy,

percepcję wzrokową i słuchową,

koncentrację uwagi,

sprawności grafomotorycznej,

koordynację wzrokowo-ruchową,

sferę poznawczą,

wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie,

umiejętność pracy w grupie i pomagają w nawiązaniu relacji rówieśniczych

K. Skoczylas

M. Woszczyna

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Wielosystemowa pomoc dziecku z niepłynnością mowy

Szkoleniowa RP, warsztat

Pracownicy PPP

- teoretyczna analiza występowania niepłynności mowy,

-lepsze przygotowanie nauczycieli do wspierania i pomocy dziecku

Magdalena Zięba - Wróblewska

2.

Organizacja spotkania dla dyrektorów przedszkoli w obszarze wspierania szkół i placówek przez poradnie.

warsztat

Dyrektorzy przedszkoli

Wypracowanie standardów współpracy.

Dyrektor PPP, zespół samokształceniowy logopedów

3.

Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnozie słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego

Warsztat szkoleniowy

Pracownicy PPP

Analiza, zastosowanie praktyczne - Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnozie słuchu                i centralnego przetwarzania słuchowego

I.Borkowska

4.

„Kiedy zmysły płatają figle – odczuwanie sensoryczne osób z ASD” – warsztaty praktyczne

grupowe warsztaty

nauczyciele dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- zwrócenie uwagi na przetwarzanie sensoryczne bodźców z otoczenia osób              z ASD – uwrażliwienie na ograniczenia sensoryczne i ich wpływ na odbiór otoczenia

Agata Kowal

Magdalena Zięba – Wróblewska

5.

Prowadzenie sieci współpracy dla logopedów i nauczycieli przedszkoli w obszarach:

Co powinno niepokoić nauczyciela w funkcjonowaniu językowym i komunikacyjnym dziecka,

Praca z dzieckiem z afazją motoryczną,

Praca dydaktyczno – wychowawcza z dzieckiem z niepłynnością mowy,

Dostosowanie procesu edukacyjno- wychowawczego do dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój sprawności komunikacyjnej,

Wsparcie dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,

 

warsztat

Nauczyciele, logopedzi

Nawiązywanie kontaktów
i podejmowanie współpracy.

 Dzielenie się wiedzą,  umiejętnościami, pomysłami, spostrzeżeniami i  propozycjami

 Wspólne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów.

 Wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 

I.Borkowska

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

„Kiedy zmysły płatają figle – odczuwanie sensoryczne osób z ASD” – warsztaty praktyczne

grupowe warsztaty

 

 

 

rodzice dzieci
i młodzieży
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- zwrócenie uwagi na przetwarzanie sensoryczne bodźców z otoczenia osób z ASD – uwrażliwienie na ograniczenia sensoryczne i ich wpływ na odbiór otoczenia

Agata Kowal

Magdalena Zięba – Wróblewska

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK