Dokumentacja w sprawie przyjęcia dziecka do poradni:

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni
Badanie pediatryczne
Opina nauczyciela o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia
Badanie okulistyczne

 

 

 

Dokumentacja do wniosku o wydanie orzeczenia:

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek do zespołu orzekającego
Informacja nauczyciela – wychowawcy o uczniu zgłaszanym przez rodziców do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:
Dokumentacja do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Informacja o dziecku z przedszkola
Wniosek dyrektora szkoły-placówki o przeprowadzenie postępowania diagnostycznego
Prośba o wydanie opinii dla potrzeb Zespołu Orzekającego
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce nauczania
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 

Inne:

Nazwa pliku Pobierz
Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK