Drukuj

Oferta zespołu psychologów w roku szkolnym 2017/2018 w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

Oferta  zespołu psychologów  na rok szkolny 2017/2018

Oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach

 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Bezpieczeństwo w internecie.

zajęcia

grupowe

kl. IV-VII

Poprawa bezpieczeństwa
w internecie.

Anna Łaska

2.

Tolerancja na co dzień.

zajęcia

grupowe

kl. IV-VII

Wzrost zachowań prospołecznych.

Anna Łaska, Anna Adamów

3.

Zajęcia budujące prawidłowe postawy i relacje rówieśnicze.

grupowe warsztaty

uczniowie kl. VII oraz II i III gimnazjum

Poprawa relacji rówieśniczych, nauka akceptacji, tolerancji
i współpracy.

Agata Kowal,

Sylwia Brankiewicz

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Wspieranie rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole.

zajęcia

grupowe

kl. 0

Lepsze przygotowanie nauczycieli do wspierania rozwoju dziecka, poszerzenie umiejętności wychowawczych.

Anna Łaska,

Anna Adamów

2.

Troska
o emocjonalny rozwój dzieci zdolnych.

zajęcia grupowe

kl. I-III

Poszerzenie kompetencji dydaktycznych
w zakresie funkcjonowania emocjonalnego uczniów zdolnych.

Anna Łaska,

Anna Adamów

3.

Praca z uczniem z rodziny migracyjnej rozpoczynającym naukę w polskiej szkole.

szkoleniowa rada pedagogiczna na  terenie szkół na  terenie szkół

SP, gimnazjum, ponadgimn

 

 

 

Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania dziecka z rodziny migracyjnej, organizowanie pomocy p-p dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Katarzyna Krasowska

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci –dlaczego warto czytać razem
z dziećmi.

pogadanka

kl. 0-III

Poszerzenie kompetencji komunikacyjnych, wzmocnienie relacji rodzic-dziecko.

Anna Łaska,

Anna Adamów

2.

Jak mogę pomóc mojemu dziecku w przezwyciężaniu trudności emocjonalno-społecznych.

pogadanka

 kl. 0-III

Poszerzenie zakresu umiejętności wychowawczych.

Anna Łaska,

Anna Adamów

3.

Nagradzanie zamiast karania.

pogadanka

kl. I-VI

Poszerzenie umiejętności wychowawczych, poprawa komunikacji miedzy rodzicem                      a dzieckiem.

Anna Łaska,

Anna Adamów

4.

Problem logopedyczny czy nieśmiałość dziecka?”

Nieprawidłowości w rozwoju mowy
a mutyzm wybiórczy.

Pogadanka/prelekcja

rodzice dzieci przedszkolnych i kl.0

Poszerzenie zakresu wiadomości rodziców dotyczących nieprawidłowości
w rozwoju mowy. Zdobycie wiedzy,
z jakimi trudnościami boryka się dziecko
z mutyzmem wybiórczym.

Sylwia Brankiewicz,

Alicja Gorzula

5.

Zachowania lękowe u dzieci.

prelekcja

rodzice

Uwrażliwienie

rodzica na zaburzenia lękowe
u dzieci.

Marta Dziewulska,

Sylwia Brankiewicz

6.

„Internet-fascynacja czy zagrożenie”

Prezentacja multimedialna

 

rodzice uczniów starszych klas szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, i szkół ponadgimnazjalnych

 

-przedstawienie sytuacji nastolatka  w wirtualnym świecie

-rozwój                           e-uzależnienia

-omówienie sygnałów ostrzegawczych                  e-uzależnienia

-„jak reagować” wskazówki dla rodziców.

 

Jadwiga Mroczek

7.

„Gniewny nastolatek, jak szukać porozumienia
z nastolatkiem”

Prelekcja

 

 

 

rodzice uczniów starszych klas szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, i szkół ponadgimnazjalnych

 

- poprawa relacji rodzic dziecko

- poszerzanie kompetencji komunikacyjnych                i wychowawczych.

 

 

Jadwiga Mroczek, Honorata Winiarczyk

8.

„Czas wolny dzieci – komputer czy piaskownica?”

prelekcja/pogadanka

                  

rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, dzieci  z „0” w SP, ew. rodzice dzieci klas I-III SP

- uwrażliwienie odbiorców na wpływ technologii informacyjnej na rozwój dzieci – korzyści                               i zagrożenia,

 - profilaktyka                    e-uzależnień, - korzyści płynące                   z rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Agata  Kowal,

Magdalena Zięba – Wróblewska

9.

Media
w wychowaniu dzieci: Jak uczyć dzieci bezpiecznego korzystania
z mediów.

prelekcja/pogadanka

 

rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym, rodzice dzieci klas I-III SP

Poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców w obszarze bezpiecznego i wartościowego korzystania z mediów (TV, komputer, tablet, internet, gry).

Katarzyna Krasowska

 

Oferta  zespołu psychologów na rok szkolny 2017/2018

Oferta do realizacji w PPP

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Bezpieczne korzystanie
z internetu.

rozmowy indywidualne

dzieci korzystające
z pomocy psychologicznej

Wzrost świadomości
w zakresie bezpiecznego korzystania
z internetu.

Anna Adamów

 

2.

Bezpieczne korzystanie
z internetu.

rozmowy indywidualne

dzieci korzystające
z pomocy psychologicznej

Wzrost świadomości
w zakresie bezpiecznego korzystania
z internetu.

Anna Łaska

 

3.

Zajęcia dotyczące efektywnego uczenia się.

warsztaty

uczniowie klas IV-VI

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz efektywnego uczenia się
w oparciu
o wybrane mnemotechniki.

Ewa Orlińska,

(Katarzyna Krasowska)

 

4.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

grupowe

dzieci klasy I-III lub IV-VI SP

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: umiejętności inicjowania relacji,  uważnego słuchania, przekazywania informacji,

- nauka dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi itp.                            

 

Agata Kowal,

Honorata

Winiarczyk

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Superwizja dla nauczycieli, psychologów
i pedagogów szkolnych.

Superwizja na terenie PPP.

Spotkania 1x w miesiącu przez cały rok.

SP, gimnazjum, ponadgimn. Grupa

do 16 osób

Rozwój kompetencji psychospołecznych i umiejętności ich wykorzystania w pracy z dziećmi.

Barbara Szmyd

2.

„Kiedy zmysły płatają figle – odczuwanie sensoryczne osób z ASD” – warsztaty praktyczne.

grupowe warsztaty

nauczyciele dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- zwrócenie uwagi na przetwarzanie sensoryczne bodźców z otoczenia osób                 z ASD – uwrażliwienie na ograniczenia sensoryczne i ich wpływ na odbiór otoczenia.

Agata Kowal

Magdalena Zięba – Wróblewska

3.

„Zachowania trudne i uciążliwe czy można się do nich uśmiechnąć....”

grupa do 12 roku życia.

 

 

warsztaty

pedagodzy, psycholodzy,

nauczyciele

- obniżenie napięcia związanego                      z doświadczaniem u ucznia zachowań trudnych,

- zrozumienie mechanizmu zachowań trudnych.

 

Marta Dziewulska,

Agata Kowal

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Jak dziecko może bezpiecznie korzystać
internetu.

indywidualne rozmowy
z rodzicami

rodzice dzieci korzystających pomocy w poradni

Wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania                    z internetu.

Anna Adamów

2.

Jak dziecko może bezpiecznie korzystać
z internetu.

indywidualne rozmowy
z rodzicami

rodzice dzieci korzystających pomocy w poradni

Wzrost świadomości             w zakresie bezpiecznego korzystania                z internetu.

Anna Łaska

3.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

warsztaty

rodzice

Poszerzenie umiejętności wychowawczych

Jadwiga Mroczek

4.

„Kiedy zmysły płatają figle – odczuwanie sensoryczne osób z ASD” – warsztaty praktyczne.

grupowe warsztaty

 

 

 

rodzice dzieci
i młodzieży
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zwrócenie uwagi na przetwarzanie sensoryczne bodźców z otoczenia osób  z ASD – uwrażliwienie na ograniczenia sensoryczne i ich wpływ na odbiór otoczenia.

Agata Kowal,

Magdalena Zięba – Wróblewska

5.

„Zachowania trudne i uciążliwe czy można się do nich uśmiechnąć....”

grupa do 12 roku życia.

 

 

warsztaty

rodzice

- obniżenie napięcia związanego                   z doświadczaniem u ucznia zachowań trudnych,

- zrozumienie mechanizmu zachowań trudnych.

 

Marta Dziewulska,

Agata Kowal