Oferta zespołu psychologów w roku szkolnym 2018/2019 w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

Oferta  zespołu psychologów  na rok szkolny 2018/2019

Oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

„Uwaga, Uważność!”- trening dla dzieci.

warsztaty

Dzieci w wieku 5-6 lat

Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci.

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Jak mówić
o uczniu, jak prowadzić wywiadówkę. Zasady konstruktywnej komunikacji.

prelekcja

Nauczyciele przedszkoli   i szkoły podstawowej

Poprawa współpracy szkoły z rodzicami.

2.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

szkolenie

Nauczyciele szkoły podstawowej

Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

3.

Jak pracować
z uczniem migracyjnym?

szkolenie

Nauczyciele szkoły podstawowej

Rozwijanie kompetencji nauczycieli          w pracy z uczniem

z rodziny migracyjnej.

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Kształtowanie odporności emocjonalnej
u dzieci.

prelekcja

Rodzice dzieci przedszkolnych.

Poszerzanie wiedzy na temat uwarunkowań rodzinnych na zaburzenia psychiczne
u dzieci.

3.

Wpływ postaw wychowawczych rodziców na kształtowanie samodzielności
i kreatywności
u dzieci. 

prelekcja

Rodzice dzieci klas IV-VIII.

Poszerzenie świadomości rodziców na temat wpływu oddziaływań rodzicielskich na prawidłowy rozwój osobowości dziecka.

4.

„Moje dziecko jest cyfrowe”. Jak uczyć bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z mediów elektronicznych.

warsztat

Rodzice dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej kl. I-III

Wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców. Wzmacnianie postawy bezpiecznego    i odpowiedzialnego korzystania          z mediów cyfrowych.


O
ferta  zespołu psychologów na rok szkolny 2018/2019

Oferta do realizacji w PPP

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

TZA

warsztaty

(10 spotkań)

Szkoła podstawowa klasy V-VI

Nauka adekwatnych do sytuacji strategii regulacji emocji.

2.

TUS

warsztaty

Szkoła podstawowa

Trening umiejętności komunikacyjnych modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Konstruowanie IPET oraz WOPFU.

warsztaty

Dyrektorzy, nauczyciele

Nauka opracowywania IPET oraz WOPF

2.

Superwizja dla psychologów
 i pedagogów .

warsztaty

Psycholodzy i pedagodzy SP, gimnazjum, ponadgimn.

 

Wspieranie nauczycieli
oddziaływaniach wychowawczych

3.

Czy ja mam tzw „doła” czy to już depresja?

warsztat dla nauczycieli prowadzony metodami aktywnymi
małej grupie na terenie poradni

Nauczyciele

Pogłębienie wiedzy w zakresie jak odróżnić zwykłe zaburzenie nastroju od zaburzeń emocjonalnych. Wskazanie, gdzie należy szukać pomocy                    i wsparcia.

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Trudności adaptacyjne dziecka do przedszkola.

prelekcja,

wsparcie rodzica

Rodzice dzieci        w wieku 3-4 lat.

Pomoc i wsparcie rodzica                w przygotowaniu pójścia dziecka do przedszkola.

2.

Szkoła dla rodziców.

warsztaty

Rodzice

Budowanie relacji rodzic-dziecko, wzmacnianie więzi, nauka dialogu opartego na  wzajemnym szacunku
i zaufaniu.

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK