Oferta zespołu pedagogów dotycząca wspierania szkół i placówek

w roku szkolnym 2017/2018

Propozycje wspierania szkół i placówek oświatowych

przez  pracowników poradni w roku szkolnym 2017/2018

Oferta zespół pedagogów do realizacji na terenie szkół i placówek

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci  (wiek dzieci, klasy, szkoła)

 

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Niepełnosprawni są wśród nas.

warsztaty

Dzieci przedszkolne i ze szkoły podst.

 

Informacje o niepełno-sprawnościach i ich konsekwencjach. Dostarczanie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów lub narządów. Rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

I. Korpalska,

M. Szabla

2.

„Budujemy nasz zespół klasowy” Wsparcie pracy wychowawczej klasy.

warsztaty (2h)

konsultacje dla wycho-wawcy i pedagoga szkolnego

Dzieci ze szkoły podst.

Uświadomienie sobie potrzeb własnych i innych osób; kształtowanie ostaw tolerancji i wzajemnego szacunku; rozwiązywanie konfliktów; integracja zespołu klasowego; przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

H. Winiarczyk

A.Kowal


  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

 

Prowadzący

1.

Edukacja włączająca

Konsultacje

Nauczyciele

Wspieranie nauczycieli w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych

M. Szabla

I. Korpalska

 

 

 

 

2.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

Konsultacje

Nauczyciele

Wspieranie nauczycieli w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych uczniów posiadających opinie PP-P

Zespół pedagogów

3.

Planowanie pracy terapeutycznej

Konsultacje

Specjaliści prowadzący zajęcia z terapii pedagogicznej

Pomoc w analizowaniu opnii PP-P pod kątem zasobów i deficytów dziecka i w oparciu o nie ustalanie pracy terapeutycznej dziecka

Zespół pedagogów


  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

„Gniewny nastolatek” Jak szukać porozumienia z własnym dzieckiem

 

 Prelekcja

Rodzice dzieci klas VI-VII i klas gimnazjalnych

Kształtowanie świadomości i umiejętności komunikacyjnych rodziców, radzenie sobie z trudnymi zrachowaniami

H. Winiarczyk

J.Mroczek


Oferta zespołu pedagogów
 do realizacji w PP-P

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci  (wiek dzieci, klasy, szkoła)

 

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Zajęcia socjoterapeutyczne

warsztaty (2h)

 

Uczniowie klas I-III SP

Uświadomienie sobie potrzeb własnych i innych osób; kształtowanie ostaw tolerancji i wzajemnego szacunku; rozwiązywanie konfliktów; integracja zespołu klasowego; przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

 

H. Winiarczyk

2.

Zajęcia rozwijające techniki uczenia

warsztaty

V-VI

 

 

 

Rozwijanie myślenia logicznego i twórczego, pamięci; zapoznanie z technikami skutecznego uczenia się, ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz umiejętności komunikacji i współpracy.

M. Wanatowicz

M. Nowak

3.

Orientacyjna diagnoza wybranych cech narządu wzroku

 

 

 diagnoza

Dzieci od 6 roku życia

Ocena pracy narządu wzroku pod kątem przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu

M Nowak


  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

 

Prowadzący

1.

Ryzyko dysleksji rozwojowej

Prelekcja i warsztaty

Nauczyciele klas 0-III

 

M. Wanatowicz

K. Krasowska

 

2.

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej

 

 

 

 

 

Prelekcja

Pedagodzy szkolni i wychowawcy klas

Wsparcie merytoryczne wychowawców i pedagogów szkolnych w zakresie przemocy rówieśniczej. Prezentacja Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.

H. Winiarczyk


  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

 Dojrzałość szkolna

 

 Prelekcja

Rodzice dzieci klas 0

Rozwój dziecka, związane z nim oznaki gotowości do podjęcia nauki w szkole, wspieranie dziecka w nabywaniu wymaganych umiejętności.

M. Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK