Propozycja szkoleń prowadzonych przez pracowników poradni w r. szk. 2019-2020

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Konstruowanie IPET oraz WOPFU.

 

Warsztaty

w PPP lub na terenie szkół

i przedszkoli

Rady pedagogiczne szkół i przedszkoli.

Nauka opracowywania IPET oraz WOPF.

2.

Superwizja dla psychologów  i pedagogów szkolnych.

Warsztaty

w PPP.

Psycholodzy                   i pedagodzy szkół Gminy Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskie-go.

 

Wspieranie pedagogów/psychologów                      w oddziaływaniach wychowawczych. Rozwój kreatywności, innowacyjności oraz kompetencji komunikacyjnych nauczycieli.

 

3

Sieć współpracy dla dyrektorów szkół.

Warsztaty

w PPP.

Dyrektorzy wszystkich typów szkół.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności, kompetencji społecznych i obywatelskich. Profilaktyka I rzędowa.

 

4.

Sieć współpracy dla logopedów zatrudnionych w szkołach                    i przedszkolach.

 

Warsztaty

w PPP.

Logopedzi

z powiatu stalowowolskiego

Poszerzanie wiedzy logopedycznej i nabywanie umiejętności w pracy           z dzieckiem z zaburzeniami                  w rozwoju mowy.

Rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej                                      i komunikacyjnej. 

Dzielenie się wiedzą i pomysłami pomiędzy logopedami.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka i zapobieganie wtórnym następstwom zaburzeń poprzez prezentację dobrych praktyk.

 

5.

Jak mówić o uczniu, jak prowadzić wywiadówkę. Zasady konstruktywnej komunikacji.

 

Prelekcja

do realizacji w szkołach

i przedszko-lach.

Nauczyciele przedszkoli                          i szkół podstawowych.

Poprawa współpracy szkoły

z rodzicami.

Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli/pedagogów.                        

6.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Szkolenie do realizacji w szkołach.

Nauczyciele szkoły podstawowej.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 

7.

Jak pracować z uczniem migracyjnym?

 

Szkolenie do realizacji w szkołach.

Nauczyciele szkoły podstawowej.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem

z rodziny migracyjnej.

8.

Wspomaganie uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju                        w procesie edukacyjnym        w szkole.

 

Szkolenie do realizacji w szkołach

Nauczyciele szkół.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK