Oferta zespołu logopedów skierowana do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w zakresie diagnozy i profilaktyki logopedycznej

 

Oferta  zespołu logopedów  na rok szkolny 2018/2019

oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach

 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                   

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Przesiewowe badanie słuchu SAT

(Screeningowy Audiometr Tonalny).

Warsztat

Dzieci sześcioletnie

Wczesne wykrycie zaburzeń                    i dysharmonii.

Podjęcie specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych                                     i terapeutycznych.

 

 

 

 

 

2.

Przesiewowe badania logopedyczne.

Warsztat

Dzieci z kl. „0”                w przedszkolach                  i szkołach podstawowych.

 

Diagnoza wad wymowy, sprawności językowych i kompetencji komunikacyjnych dzieci.

 

 

 

 

 

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

 

 

Prelekcja.

Pogadanka.

                  

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl. „0”        w SP.

Omówienie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz sposobów jej stymulowania.

Przybliżenie zasad kształtowania prawidłowego procesu wychowawczego.

 

 

 

 

 

2.

Wpływ technologii informacyjnej na rozwój mowy dzieci.

Prelekcja.

Pogadanka

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl. „0” w SP.

Uwrażliwienie rodziców na zagrożenia płynące z nadużywania  technologii informacyjnej                                        i komunikacyjnej na rozwój dzieci.

 

 

 

 

 

 

3.

Racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy oraz ogólnego zdrowia.

Prelekcja.

Pogadanka

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl. „0” w SP.

 

Przedstawienie zasad i sposobów żywienia małego dziecka oraz ich wpływu na rozwój mowy.

 

 

 

 

 

 

Oferta  zespołu logopedów na rok szkolny 2018/2019

oferta do realizacji w PPP

 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                   

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

 „Gadające rączki”

Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające mowę                                    i komunikację.

 

Warsztaty

Dzieci przedszkolne,

w wieku 5, 6 lat

Rozwijanie:

- umiejętności wypowiadania się                    i wyrażania własnych myśli, mowy i słownika dziecka,

- sprawności narządów mowy, percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi,sprawności grafomotorycznej,

koordynacji wzrokowo-ruchowej, sfery poznawczej, wyobraźni, kreatywności           

i twórczego mylenia,

umiejętności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

2.

Przesiewowe badanie słuchu SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny)

Zajęcia indywidualne.

Dzieci sześcioletnie.

Wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii        

Podjęcie specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych                                           i terapeutycznych.

 

 

 

 

 

3.

Metoda Warnkego

Zajęcia indywidualne.

Dzieci od 6 roku życia.

- Trening słuchowy,

- Lateralny,

- Trening usprawniający funkcje słuchowe, wzrokowe, motoryczne.

 

 

 

 

 


  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli przedszkoli                             w obszarach wygenerowanych metodami aktywnymi.

Warsztat

Nauczyciele przedszkoli.

Nawiązywanie kontaktów                    z nauczycielami przedszkoli
i podjęcie współpracy między wszystkimi placówkami.

Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, pomysłami, spostrzeżeniami i  propozycjami.

Wspólne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów.

Wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk.

Wspieranie rozwoju dziecka                i zapobieganie wtórnym następstwom zaburzeń.

Podnoszenie wiedzy i umiejętności w wygenerowanych obszarach poprzez zajęcia z ekspertami w poradni.

 

 

 

 

 

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

 

 

Prelekcja.

Pogadanka.

                  

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl „0” w SP.

Omówienie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz sposobów jej stymulowania.

Przybliżenie zasad kształtowania prawidłowego procesu wychowawczego.

 

 

 

 

 

2.

Wpływ technologii informacyjnej na rozwój mowy dzieci.

Prelekcja.

Pogadanka

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym  oraz dzieci z kl „0” w SP.

Uwrażliwienie rodziców na zagrożenia płynące z nadużywania  technologii informacyjnej i komunikacyjnej na rozwój dzieci.

 

 

 

 

 

3.

Racjonalne żywienie, jego wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych                    i mowy oraz ogólnego zdrowia.

Prelekcja.

Pogadanka

 

 

 

 

 

 

Rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dzieci z kl. „0” w SP.

 

Przedstawienie zasad i sposobów żywienia małego dziecka oraz ich wpływu na rozwój mowy.

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK